ارس زنجان

98-2432462163+

98-2432462363+

پرس‌ هیدروپنوماتیک بدنه چدنی

PHP/1800

سایز و مشخصات فنی

پرس‌ هیدروپنوماتیک بدنه چدنی

PHP/3100

سایز و مشخصات فنی

پرس‌ هیدروپنوماتیک بدنه آهنی

PHP/1800

سایز و مشخصات فنی

پرس‌ هیدروپنوماتیک بدنه چدنی

PHP/3100/4100

سایز و مشخصات فنی

پرس‌های پنوماتیک در بدنه های آهنی و چدنی

پرس‌ پنوماتیک بدنه چدنی

PPN 170 / 420 / 625

پرس‌ پنوماتیک بدنه چدنی

PPN 170 / 420 / 625

پرس‌ پنوماتیک بدنه آهنی

PPN 420 / 625 / ST

پرس‌های اهرمی دستی در بدنه های آهنی و چدنی

پرس اهرمی دستی بدنه چدنی

PAD / 500 / 750 / 1200

پرس اهرمی دستی بدنه چدنی

PAD / 500 / 750 / 1200

پرس اهرمی دستی بدنه آهنی

PAD / 500 / 750 / ST

پرس‌های لنگ در بدنه های آهنی و چدنی

پرس لنگ بدنه چدنی

PH / 5 / 16M / 25 M / 35

پرس لنگ بدنه چدنی

PHn / 5 / 16B / 25Z / 35

پرس لنگ بدنه آهنی

PH 25 / ST

پرس‌های ۳ صفحه ای در بدنه های آهنی و چدنی

پرس‌ ۳ صفحه ای بدنه آهنی

ASH / PH

پرس‌ ۳ صفحه ای بدنه چدنی

PSU / PHU

پرس‌ ۳ صفحه ای بدنه چدنی

PSU / PHU